Việt án lần theo trang sử cũ
Tác giả: Trần Đình Ba
Giá sách in: 155,000
Giá ebook: 50,000