Tập đoàn Xuất bản và Truyền Thông Phượng Hoàng, Giang Tô, Trung Quốc và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật đến thăm và làm việc với Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh