Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh nhận cờ thi đua
NXB-nhan-co-thi-dua-2011-1.jpg