Thi ca nết đất
Tác giả: Lê Thiếu Nhơn
Giá sách in: 55,000
Giá ebook: 15,000