Hàn Phi Tử

Hàn Phi Tử

* 11,804 lượt xem * 62 lượt tải

38,000 đ

Tác giả : Nguyễn Hiến Lê - Giản Chi

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 661

Năm xuất bản : 1994

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục

Hàn Phi là tư tưởng gia cuối cùng của thời Tiên Tần, tập đại thành các Pháp gia trong ba bốn thế kỉ, nên trước khi giới thiệu đời sống cùng tư tưởng của ông, chúng tôi nghĩ cần ôn lại hai thời Xuân Thu và Chiến Quốc về phương diện xã hội, chính trị và học thuật. Có sách cho vua Văn Vương là người khai sáng nhà Chu ; sự thực ông chỉ là một chư hầu (Tây bá) có tài, có đức dưới quyền vua Trụ nhà Thương (cũng gọi là nhà Ân). Chính con ông, Võ Vương, mới diệt Trụ mà lên ngôi, mở đầu cho nhà Chu (năm - 1122) (Có sách cho rằng nhà Chu bắt đầu từ năm 1134, năm Võ Vương nối ngôi cha làm Tây bá).

--- Trích Phần I, Chương I ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved