Phát triển nguồn nhân lực trong quan hệ với tái cơ cấu kinh tế, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững hiện nay (Với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh)

Phát triển nguồn nhân lực trong quan hệ với tái cơ cấu kinh tế, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững hiện nay (Với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh)

* 2,286 lượt xem * 61 lượt tải

50,000 đ

Tác giả : Hồ Bá Thâm (Nghiên cứu - Biên soạn)

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 512

Năm xuất bản : 2017

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục

Những bài viết, chuyên đề ấy hiện nay được liên kết, tập hợp lại tạo cách nhìn hệ thống, tổng thể và nâng cao thành cuốn sách Phát triển nguồn nhân lực trong quan hệ với tái cơ cấu kinh tế, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững hiện nay (với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh). Đây là loại sách nghiên cứu - sưu tầm - biên soạn. Tập sách gồm 18 chương (chuyên đề) được sắp xếp theo 4 phần để tiện theo dõi, nghiên cứu.

Phần một bàn về vấn đề tái cấu trúc kinh tế gắn với đối mới mô hình tăng trưởng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực phát triển.

Phần hai bàn về một số vấn đề phát triển nguồn nhân lực trong phát triển và hội nhập quốc tế.

Phần ba bàn về vấn đề phát triển nguồn nhân lực phù hợp với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Phần bốn bàn về một số vấn đề cần giải quyết về giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực.

Tinh thần chung của cuốn sách bàn về lực cản và động lực trong quá trình phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tái cơ cấu kinh tế gắn bó với đổi mới mô hình tăng tưởng và hội nhập quốc tế của đất nước hiện nay.

--- Trích Lời giới thiệu ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved