Đạo đức, luân lý Đông Tây

Đạo đức, luân lý Đông Tây

* 432 lượt xem * 0 lượt tải

“Gần 100 năm trước, giữa Sài Gòn hoa lệ, những trí thức người Việt như Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, Tân Nam Tử đã đăng đàn diễn thuyết và dùng công cụ báo chí để tranh đấu cho tự do dân chủ, dân quyền của người Việt và nước Việt dưới sự cai trị của chính quyền thực dân Pháp. Một đất nước muốn phát triển, muốn độc lập cần phải lưu tâm đến học thức/học vấn của người dân, hay toàn thể quốc dân. Cho nên, vấn đề nhận thức về giáo dục, luân lý, đạo đức, lý tưởng trong quốc dân lúc bấy giờ rất được các nhà cách mạng Việt Nam coi trọng. Diễn thuyết, báo chí vì thế được các bậc thức giả chọn là công cụ đấu tranh tư tưởng ôn hòa nhằm mục đích khai dân trí và chấn dân khí/dân tâm. Những tư tưởng văn hóa, chính trị của họ theo thời gian vẫn còn đó những giá trị thời sự, và được phục dựng/tái hiện trong hợp tuyển Đạo đức, luân lý Đông Tây mà độc giả đang cầm trên tay”.

(Nguyễn Quang Diệu)

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved