TÂM HẠNH TỪ BI HỶ XẢ

TÂM HẠNH TỪ BI HỶ XẢ

* 17,350 lượt xem * 30 lượt tải

10,000 đ

Tác giả : Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 23

Năm xuất bản : 2009

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục
Ebook đang được cập nhật.

Trong Giáo lý Đạo Phật, hành giả tu tập Phật Pháp dù bất cứ pháp môn nào, đều phải thực hành đầy bốn tâm Từ Bi Hỷ Xả, làm nền tảng. Bốn tâm: Từ là ban vui. Bi là cứu khổ, Hỷ vui mừng việc tốt đẹp của người khác, Xả là xả bỏ tha thứ không chấp trước. Còn gọi là Tứ vô lượng tâm. Chính là hạnh ban vui cứu khổ và giải thoát an lạc, từ phàm trở thành Thánh. Ý nghĩa và sự tu tập được trình bày trong quyển Tâm Hạnh Từ Bi Hỷ Xả.  

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved