Đại Phương Quảng Viên Giác Kinh

Đại Phương Quảng Viên Giác Kinh

* 11,014 lượt xem * 55 lượt tải

20,000 đ

Tác giả : Tỳ kheo Thích Trí Thành

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 656

Năm xuất bản : 2013

Giá sách in : 00 đ

Trích đoạn Mục lục

Kinh Viên-Giác là bộ kinh thuộc về “Đốn-giáo Đại thừa Liễu-nghĩa”.

Bất-luận ở thời chánh-pháp hay thời mạt-pháp, nếu có người nào đủ căn-tánh Đại-thừa hay nhiều kiếp đã tu theo “Viên-Giác”, thì có khả-năng lãnh-thọ được.

Vì kinh này trọng-tâm chỉ thẳng “Tâm Viên-Giác”, tức là Chơn-Tâm, hay là Phật-Tánh mà Phật và chúng-sanh đều bình-đẳng sẵn có.

Nhưng vì với lòng “bi-thiết” của các vị Bồ-Tát thương xót chúng-sanh đời vị-lai mà thưa hỏi Đức Phật nói pháp phương-tiện và tiệm-thứ, hầu mong cho tất cả chúng-sanh đều có thể nương theo giáo-lý của kinh này mà tu-hành, đều liễu-ngộ cả.

Nên trong chương Hiền-Thủ Đức Phật nói rằng:

-    Kinh này gọi là “Đốn-giáo Đại-thừa”, những chúngsanh đốn-cơ, có căn mau lẹ theo phương-pháp ta nói đây mà tu-hành thì được khai-ngộ.

-    Ngoài ra, còn dẫn dắt cho tất cả những hạng người tiệm-tu nữa; là tu từ thấp đến cao đều được khai-ngộ.

---Trích Giới thiệu ---

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved