Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam (1945-1954)

Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam (1945-1954)

* 1,178 lượt xem * 8 lượt tải

29,000 đ

Tác giả : Đoàn Thị Hương

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 254

Năm xuất bản : 2019

Giá sách in : 85,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục
Cuốn sách làm sáng rõ quá trình xây dựng, đặc điểm tổ chức, hoạt động và vai trò của cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Nam Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trên địa bàn được phân công phụ trách. 
Ngoài ra, cuốn sách tập trung nghiên cứu quá trình xác lập, biến đổi về cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự chủ chốt; hoạt động lãnh đạo của Xứ ủy Nam Bộ, Trung ương Cục miền Nam trên các phương diện: phát động và điều hành phong trào kháng chiến, lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang, Mặt trận Dân tộc Thống nhất, chính quyền, tổ chức nền kinh tế và văn hóa kháng chiến, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ phong trào kháng chiến của nhân dân Campuchia. Đồng thời, khái quát sự chỉ đạo của Trung ương Đảng đối với Xứ ủy Nam Bộ, Trung ương Cục miền Nam trong xây dựng tổ chức và chỉ đạo thực tiễn.…

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved