Thái độ của sĩ phu Việt Nam thời tiếp xúc Đông - Tây (từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX)

Thái độ của sĩ phu Việt Nam thời tiếp xúc Đông - Tây (từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX)

* 8,338 lượt xem * 53 lượt tải

45,000 đ

Tác giả : TS. Trần Thuận

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 310

Năm xuất bản : 2014

Giá sách in : 100,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục

  Công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đang đặt ra những yêu cầu bức xúc đối với mọi tầng lớp nhân dân. Sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước thành công hay không phần lớn phụ thuộc vào đội ngũ trí thức nước nhà. Chính họ là đội ngũ tiên phong trong công việc tiếp thu, sáng tạo những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến của nhân loại áp dụng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đội ngũ trí thức của đất nước ta trong vài thập kỷ lại đây tăng lên nhiều về số lượng và tăng trưởng thành về nhận thức cũng như về chuyên môn nghiệp vụ. Ngày càng có nhiều nhà khoa học có tầm cỡ thế giới. Song, một số thực tế cho thấy, hiện tượng "chảy máu chất xám" ở nước ta ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đây là một thách thức không nhỏ đối với nước ta trong xu thuế hội nhập quốc tế ngày càng sâu sắc.
Gần đây, học giới bàn nhiều về vấn đề trí thức, một trong những yêu cầu đặt ra là xác định vai trò của ngừơi trí thức đối với đời sống xã hội, nhất là chức năng, nhiệm vụ của ngừơi trí thức đối với những yêu cầu lịc sử đặt ra cho dân tộc...

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved