Sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1890 đến 1930 (sách chuyên khảo )

Sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1890 đến 1930 (sách chuyên khảo )

* 7,532 lượt xem * 85 lượt tải

15,000 đ

Tác giả : Nguyễn Văn Đạo

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 202

Năm xuất bản : 2016

Giá sách in : 57,000 đ

Trích đoạn Mục lục
   Đại  hội  Đảng  toàn  quốc  lần  thứ  XI  (tháng 01/2011)  khẳng  định:  “Tư  tưởng  Hồ  Chí Minh… là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”. Theo đó, việc kiên trì, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc số một của Đảng. Chính vì vậy, nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh luôn luôn được đặt ra với một yêu cầu bức thiết, nhằm làm cho tư tưởng của Người thực sự trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và dân tộc ta.
    Sau 20 năm, từ khi đẩy mạnh nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh (1991 - 2011), dù có nhiều bài viết, hội thảo về Người được diễn ra cả trong và ngoài nước, song các nhà khoa học đều cho rằng: “Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức to lớn, mới mẻ và đầy khó khăn, bởi tư tưởng của Người vô cùng vĩ đại và phong phú, mà tầm với của chúng ta lại còn quá thấp trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu về Người”. Đặc biệt trong những năm gần đây, cùng với sự ra đời chưa lâu ngành Hồ Chí Minh học, thì những thành quả trước đây rất cần được tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Chính vì vậy, việc đi sâu nghiên cứu những vấn đề thuộc lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh đang là yêu cầu khách quan và có vị trí quan trọng trong giai đoạn hiện nay khi nghiên cứu về Người.
    Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh là một vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực nghiên cứu lịch sử tư tưởng của Người, vì để trở thành một hệ thống hoàn chỉnh, tư tưởng Hồ Chí Minh phải trải qua quá trình hình thành và phát triển. Do vậy, việc nêu rõ, đúng và chính xác sự phân chia các thời kỳ lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta “nắm được những nội dung tư tưởng cơ bản của Người trong từng thời kỳ, phản ánh khách quan hiện thực lịch sử và tài năng, trí tuệ của Hồ Chí Minh”.
    Những năm cuối thế kỷ XIX và ba thập niên đầu thế kỷ XX là giai đoạn đầy biến động của cách mạng dân tộc và thời đại. Với tư tưởng Hồ Chí Minh, giai đoạn này là giai đoạn từng bước hình thành và hình thành những quan điểm cơ bản về cách mạng Việt Nam nói riêng và cách mạng ở một nước thuộc địa nói chung. Vì vậy, nghiên cứu giai đoạn này có ý nghĩa to lớn trong toàn bộ quá trình nghiên cứu sự hình thành, phát triển và hoàn chỉnh tư tưởng Hồ Chí Minh.
    Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết và ý nghĩa quan trọng của những vấn đề trình bày trên, Thạc sĩ Nguyễn Văn Đạo, hiện đang công tác tại Học viện Chính trị khu vực II thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho ra mắt bạn đọc cuốn sách chuyên khảo Sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1890 đến 1930.
    Nội dung cuốn sách đã đi sâu vào phân tích, luận giải một cách khoa học quá trình Hồ Chí Minh hình thành tư tưởng yêu nước, thương dân, chí hướng cứu nước và đến với chủ nghĩa Mác - Lênin; quá trình hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam (1921 - 1930) và những đặc điểm của sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn này. Những giá trị khoa học trình bày trong cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích giúp cho các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và đông đảo bạn đọc quan tâm có được cách nhìn tổng quát nhất về sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1890 đến 1930. Nội dung cuốn sách trình bày một vấn đề lớn, viết về một khoảng thời gian có nhiều tác động đến tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp của Người, cho nên khó tránh khỏi những thiếu sót về tư liệu, cách nhìn, tiếp cận, đánh giá khác nhau. Tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để khi có điều kiện tái bản, cuốn sách được hoàn thiện hơn.
   Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
Tháng 02 năm 2016
Tác giả
Nguyễn Văn Khoan

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved