Khát vọng Hồ Chí Minh: Việt Nam Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Dân chủ, Phồn vinh, Hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu

Khát vọng Hồ Chí Minh: Việt Nam Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Dân chủ, Phồn vinh, Hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu

* 2,565 lượt xem * 78 lượt tải

55,000 đ

Tác giả : PGS. TS. Bùi Đình Phong

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 466

Năm xuất bản : 2021

Giá sách in : 148,000 đ Mua sách in

Trích đoạn Mục lục

Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), 110 năm Ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021), Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho ra mắt độc giả cuốn sách “Khát vọng Hồ Chí Minh: Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các  cường quốc năm châu” của PGS. TS. Bùi Đình Phong.

Đây là một công trình nghiên cứu tỉ mỉ, nghiêm túc, cẩn trọng của PGS. TS. Bùi Đình Phong, với gần 500 trang và được cấu trúc thành ba chương: 

Chương 1: Khát vọng Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, phồn vinh, hùng cường - Sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh. 

Chương 2: Khát vọng Hồ Chí Minh với Đại hội XIII của Đảng.

Chương 3: Thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân dân tộc.

Tác phẩm chuyển tải những nghiên cứu bước đầu về mối quan hệ khăng khít giữa khát vọng của Hồ Chí Minh với nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng về khơi dậy khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu. Khát vọng - Kỳ vọng - Quyết tâm - Đồng tâm - Tín tâm - Sáng tạo - Đổi mới là những điểm nhấn trong di sản Hồ Chí Minh và Đại hội XIII của Đảng.

Theo tác giả Bùi Đình Phong, Đại hội XIII của Đảng vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Những điểm mới, điểm nhấn của Đại hội là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, bảo đảm trên hết và trước hết là lợi ích quốc gia - dân tộc. Đại hội khẳng định với hướng đi đúng đắn, khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved