THƯ VIỆN TỈNH ĐẮK LẮK

DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "EBOOK CÁC NHÀ XUẤT BẢN"
 • San sẻ yêu thương
  Tác giả: Thái Hồng Minh
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Quy nguyên trực chỉ
  Tác giả: Đại sư Tông Bổn
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Quét lá sân chùa
  Tác giả: Không Quán
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1
 • Phù trợ người lâm chung
  Tác giả: Đại sư Dagpo Rinpoche
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Phóng sinh - Chuyện nhỏ khó làm
  Tác giả: Nguyên Minh
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Phát tâm Bồ-đề (song ngữ Anh - Việt)
  Tác giả: Đức Đạt - Lai Lạt - Ma XIV
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Pháp giáo nhà Phật
  Tác giả: Đoàn Trung Còn
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Những thực hành trọng yếu
  Tác giả: Thanh Liên (Việt dịch)
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Những tâm tình cô đơn
  Tác giả: Nguyên Minh
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Những nét văn hóa đạo Phật
  Tác giả: Thích Phụng Sơn (biên soạn)
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Những bài học bình dị
  Tác giả: Minh Nguyên (biên dịch)
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Nhật ký Dharamsala
  Tác giả: Không Quán
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Nhân quả báo ứng hiện đời
  Tác giả: D.A. Benton
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Người chết đi về đâu
  Tác giả: Nguyên Châu - Nguyễn Minh Tiến ( dịch và chú giải)
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Ngàn năm bóng nước sông Hằng
  Tác giả: Trí Không
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Nắng mới bên thềm xuân
  Tác giả: Nguyên Minh
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Lược sử Phật giáo
  Tác giả: Edward Conze
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Lục tổ Đại sư - Con người và huyền thoại
  Tác giả: Nguyễn Minh Tiến
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Lời kinh xưa buổi sáng này
  Tác giả: Nguyễn Duy Nhiên
  Lượt đọc: 2
  Số bản còn: / 1
 • Làm chủ vận mạng
  Tác giả: Thích Hải Đào
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Kinh Tứ thập nhị chương
  Tác giả: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú giải)
  Lượt đọc: 1
  Số bản còn: / 1
 • Kinh Phổ môn
  Tác giả: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú giải)
  Lượt đọc: 6
  Số bản còn: / 1
 • Kinh nghiệm thiền quán
  Tác giả: Joseph Goldstein
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Kinh Kim cang
  Tác giả: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú giải)
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Kinh Duy-ma-cật (Hán -Việt)
  Tác giả: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú giải)
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Kinh Dược sư
  Tác giả: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú giải)
  Lượt đọc: 3
  Số bản còn: / 1
 • Di giáo kinh
  Tác giả: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú giải)
  Lượt đọc: 4
  Số bản còn: / 1
 • Kinh Đại thừa Vô lượng nghĩa
  Tác giả: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú giải)
  Lượt đọc: 9
  Số bản còn: / 1
 • Kinh Bi Hoa
  Tác giả: Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú giải)
  Lượt đọc: 0
  Số bản còn: / 1
 • Kinh A-di-đà
  Tác giả: Đoàn Trung Còn
  Lượt đọc: 5
  Số bản còn: / 1