DANH MỤC EBOOK

TỦ SÁCH "KHÔNG GIAN VĂN HÓA - HỒ CHÍ MINH"
 • Đường Hồ Chí Minh trong tâm
  Tác giả: Nguyễn Minh Hải
  Lượt đọc: 458
  Số bản còn: / 12
 • Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh một hành trình vĩ đại
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 307
  Số bản còn: / 1
 • Tỏa ngát hương sen - Những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác (Giai đoạn 2016 - 2021)
  Tác giả: Thành ủy Thủ Đức
  Lượt đọc: 215
  Số bản còn: / 1
 • Khát vọng Hồ Chí Minh: Việt Nam Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Dân chủ, Phồn vinh, Hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu
  Tác giả: PGS. TS. Bùi Đình Phong
  Lượt đọc: 268
  Số bản còn: / 1
 • Bác Hồ với công việc văn phòng
  Tác giả: TS. Nghiêm Kỳ Hồng (Biên soạn)
  Lượt đọc: 351
  Số bản còn: / 1
 • Xây dựng đất nước phồn vinh theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Tác giả: PGS. TS. Bùi Đình Phong
  Lượt đọc: 326
  Số bản còn: / 6
 • Hồ Chí Minh - Chân dung và di sản
  Tác giả: Phan Văn Hoàng (Sưu tầm)
  Lượt đọc: 312
  Số bản còn: / 1
 • Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Lượt đọc: 247
  Số bản còn: / 12
 • Bác Hồ gọi - Ấy là mùa xuân đến
  Tác giả: Hà Minh Hồng - Trần Thuận
  Lượt đọc: 260
  Số bản còn: / 12
 • Bác Hồ với văn nghệ
  Tác giả: Trần Quân Ngọc
  Lượt đọc: 280
  Số bản còn: / 12
 • Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 304
  Số bản còn: / 12
 • Bác Hồ với thanh niên Việt Nam
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
  Lượt đọc: 287
  Số bản còn: / 12
 • Cảm ơn các bạn
  Tác giả: TS. Nguyễn Văn Khoan
  Lượt đọc: 188
  Số bản còn: / 12
 • Nam Đàn, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Tác giả: Ninh Viết Giao (chủ biên) - Trần Thanh Tâm
  Lượt đọc: 199
  Số bản còn: / 12
 • Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc (1911 - 1941)
  Tác giả: TS. Trần Nam Tiến
  Lượt đọc: 211
  Số bản còn: / 12