Đường thi quốc âm cổ bản
Tác giả: Nguyễn Xuân Diện - Trần Ngọc Đông ( Sưu tập và biên dịch)
Giá bìa: VNĐ
Giá bán: VNĐ