Thả tù binh Pháp giữa Sài Gòn 1950
Tác giả: Dương Linh
Giá sách in: 75,000
Giá ebook: 23,000