Về phong trào đô thị miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)
Giá sách in: 140,000
Giá ebook: 30,000