Biển và đảo Việt Nam - Mấy lời hỏi đáp
Tác giả: TS. Hà Minh Hồng
Giá sách in: 60,000
Giá ebook: 10,000