Hồ Chí Minh - Đổi mới, hội nhập, phát triển

Hồ Chí Minh - Đổi mới, hội nhập, phát triển

* 660 lượt xem * 23 lượt tải

72,000 đ

Tác giả : Bùi Đinh Phong (Chủ biên)

Dịch giả : Chưa xác định

Số trang : 404

Năm xuất bản : 2023

Giá sách in : 180,000 đ

Trích đoạn Mục lục

“Hồ Chí Minh có tư tưởng đổi mới, hội nhập và phát triển từ sớm, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường Pháp – Việt. Việc quyết định sang Pháp và các nước phương Tây theo con đường Tây du để tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau khái niệm Tự do – Bình đẳng – Bác ái là một dấu mốc lớn khẳng định bước khởi đầu của tư duy Hồ Chí Minh về độc lập, tự chủ, sáng tạo để đi đến tư tưởng đổi mới, hội nhập, phát triển. Từ đó trở đi, Hồ Chí Minh gắn liền hoạt động thực tiễn với khảo cứu các loại chủ nghĩa, học thuyết, các mô hình phát triển trên thế giới, từng bước hoàn thiện tư tưởng đổi mới, hội nhập, phát triển trên nền tảng chủ nghĩa “chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất” là chủ nghĩa Lênin, nhằm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Dưới ánh sáng Đại hội XIII, tiếp thu chọn lọc, kế thừa, phát triển thành quả nghiên cứu của các tác phẩm đi trước, công trình “Hồ Chí Minh đổi mới – hội nhập – phát triển” khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển có mối quan hệ mật thiết với nhau, vẹn nguyên giá trị, mở đường đổi mới, soi sáng tương lai, trường tồn cùng dân tộc và nhân loại. Tác phẩm cho thấy Đảng ta kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, đem lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.”

Copyrights © by sachweb team. All rights reserved